Συμβουλευτική

Η συνεργαία με τους γονείς είναι διαρκής και απαραίτητη και οι σχέσεις μας ειλικρινείς και ουσιαστικές. Σε αυτό βοηθάει  και η υλοποίηση προγράμματος συμβουλευτικής γονέων.

Κύριο μέλημά μας είναι να φημίζεται το έργο μας από το αποτέλεσμα της προσπάθειάς μας, δηλαδή τις επιδόσεις των ίδιων των μαθητών μας και τη φυσική ευγνωμοσύνη των γονέων.